Onze voorwaarden

Verhuurvoorwaarden

V2.0‐2021

Offertes, aanbiedingen, beschikbaarheid en reservering

Alle door Klundert AV uitgebrachte offertes dienen als vrijblijvende prijsopgave en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van
de aangeboden materialen tenzij er schriftelijk is aangegeven dat de materialen tot een bepaalde datum voor de klant in optie
worden gehouden. Na het verstrijken van deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de beschikbaarheid van de
aangeboden materialen.

Zodra de klant een offerte of aanbieding bevestigt wordt de beschikbaarheid van de materialen gecontroleerd en stuurt Klundert AV
een bevestiging van de ten behoeve van de huurder gereserveerde materialen.

De huurder is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de levering; indien bepaalde materialen niet in de bestelling
zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de
huurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle door Klundert AV geoffreerde bedragen zijn netto, af magazijn te Oisterwijk en exclusief btw of overige verplichte
heffingen/belastingen.

Afhalen en retourneren

Huurmaterialen kunnen door de klant worden afgehaald bij Klundert AV op de eerste dag van de huurperiode vanaf 09.00u ’s
ochtends, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Huurmaterialen dienen door de klant bij Klundert AV te worden geretourneerd (gedurende de normale openingstijden van ons
bedrijf), vóór 10.30u ’s ochtends op de dag volgend op de laatste dag van de huurperiode, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat Klundert AV zorgdraagt voor transport dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij of zij op de
afgesproken tijdstippen aanwezig is op het afleveradres om de materialen in ontvangst te nemen cq. retour te geven. Eventuele
wachttijd zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Aflevering

De materialen worden door Klundert AV met de grootst mogelijke zorg gepakt. De huurder dient echter altijd zelf te controleren of
de levering compleet is. Door het “voor ontvangst” ondertekenen van de leverbon of huurovereenkomst verklaart de huurder
uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan Klundert AV
hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken.

Legitimatie/bevoegdheid

De persoon die de verhuurmaterialen komt afhalen dient zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.
Indien de materialen worden gehuurd op naam van een bedrijf of andere (rechts‐) persoon, dient deze persoon bovendien
schriftelijk aan te kunnen tonen dat hij of zij gerechtigd is de materialen namens deze (rechts‐) persoon in ontvangst te nemen.

Borgsom

Bij het afhalen van de materialen dient door de klant een waarborgsom te worden voldaan. Dit kan enkel per pin / banktransactie of
vooraf per bankoverboeking. De hoogte van deze borgsom staat vermeld op de offerte en wordt door Klundert AV berekend aan de
hand van het verschuldigde huurbedrag en de waarde van de gehuurde materialen.

Na het retour brengen van de materialen wordt deze borgsom, onder aftrek van het verschuldigde huurbedrag alsmede eventuele
schadevergoedingen, weer aan u terugbetaald.

Betaling

Al onze verhuringen geschieden tegen contante betaling of betaling met pinpas op het moment van levering, tenzij schriftelijk een
afwijkende betaalwijze is overeengekomen.

Indien betaling achteraf (levering op rekening) is overeengekomen dient de factuur door de klant (huurder) te worden voldaan
binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. In geval van overschrijding van deze betalingstermijn is Klundert AV gerechtigd
aan klant een vergoeding in rekening te brengen voor de gemaakte incassokosten vermeerderd met wettelijke rente.

Transporteren en retourneren van het materiaal

De materialen moeten op dezelfde wijze worden getransporteerd en in dezelfde staat en worden geretourneerd als dat zij zijn
afgeleverd. Dat wil zeggen: fatsoenlijk en veilig ingepakt in de meegeleverde flightcases en/of transportkarren en ontdaan van vuil
(drank, modder, tape‐resten etc.). Alle kabels dienen te zijn opgerold en per stuk gebundeld.

In geval van niet tijdig, defect, niet volledig of niet schoon retourneren van de materialen zullen de daaruit voortkomende kosten
(extra huur, vervangingskosten, reparatiekosten, schoonmaakkosten) worden verrekend met de borgsom. Indien de kosten meer
bedragen dan de betaalde borgsom zal het meerbedrag in rekening worden gebracht aan de klant.

Reserve onderdelen

Tenzij anders overeengekomen levert Klundert AV kosteloos reserve onderdelen mee met de gehuurde apparatuur. Het gebruik van
deze reserve onderdelen wordt niet doorberekend tenzij de vervangen onderdelen defect blijken te zijn gegaan als gevolg van
overspanning of onzorgvuldig handelen van de huurder.

Kapotte onderdelen op apparatuur (waaronder lampen!) dienen ALTIJD geretourneerd te worden.

Niet‐geretourneerde (kapotte) onderdelen zullen zonder uitzondering aan de klant in rekening worden gebracht.

Storingsmeldingen

In geval van storing aan de gehuurde apparatuur kunt u contact opnemen met de storingsdienst van Klundert AV. Dit kan ook buiten
kantooruren op het 24/7 storingsnummer +31 (0)13‐5288660. Onze storingsmonteur zal proberen het probleem, samen met de
klant, middels telefonische support te verhelpen.

Indien noodzakelijk kan in overleg met de klant worden besloten tot het leveren van verdere support op locatie of tot het leveren
van vervangende apparatuur. Indien de storing is te wijten aan het niet naar behoren functioneren van de door Klundert AV
geleverde materialen worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Indien de storing wordt veroorzaakt door apparatuur van derden of voortkomt uit overspanning of ondeskundig gebruik zullen
hiervoor wel extra kosten worden doorberekend.

Een storing welke niet direct door de huurder wordt gemeld aan onze storingsdienst, kan nooit leiden tot vergoeding dan wel
creditering van huurbedragen aan de huurder.

Deskundigheid huurder

De huurder wordt geacht voldoende deskundig te zijn en de benodigde kennis van de gehuurde apparatuur te bezitten om daar
verantwoord en veilig mee te kunnen werken. Indien onze storingsdienst wordt ingeschakeld voor een probleem dat niet wordt
veroorzaakt door een storing in de apparatuur, maar dat is te wijten aan aansluit‐, programmeer‐ of instellingsfouten van de huurder
zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht.
Gebruiksgebied en wederverhuur

De gehuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klundert AV niet buiten Nederland worden
gebruikt of getransporteerd.

De gehuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klundert AV niet aan derden worden
doorverhuurd cq. in bruikleen worden afgestaan.

Annulering

Annuleren door de klant van een bevestigde reservering of een voor‐akkoord‐bevestigde offerte kan alleen schriftelijk met
ontvangstbevestiging. In een dergelijk geval is Klundert AV gerechtigd een annuleringsvergoeding te berekenen, waarvan de hoogte
wordt bepaald door de periode tussen het moment van ontvangst van de annulering en het moment waarop de huurperiode zou zijn
aangevangen.

Indien deze periode tussen 10 en 2 dagen is, bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van het offerte‐totaalbedrag.
Indien deze periode 48 uur of korter is, bedraagt de annuleringsvergoeding 100% van het offerte‐totaalbedrag.

Verzekering en schade

Zolang de huurder het gehuurde onder zich heeft is de huurder aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal of
beschadiging van het gehuurde. Derhalve dient huurder te zorgen voor voldoende verzekering tegen deze risico’s. Indien gewenst
kunt u de te verzekeren waarde opvragen bij onze verhuuradviseurs.
Zolang en voor zover de gehuurde materialen onder toezicht en begeleiding zijn van medewerkers van Klundert AV zijn deze
materialen door ons tegen de gebruikelijke risico’s verzekerd. Diefstal gepleegd tussen 20.00u en 07.00u is echter alleen gedekt na
braakschade aan de buitenzijde van een gebouw waarin de materialen zich bevonden.
In alle gevallen geldt een eigen risico van € 2.500,00 per schade.

Huurder blijft altijd en zonder uitzondering, dus ook indien de materialen onder toezicht en begeleiding zijn van medewerkers van
Klundert AV, aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal of overige beschadiging in geval en voor zover deze niet
wordt gedekt door onze verzekering.
Aansprakelijkheid

Klundert AV is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letselschade aan personen. Klundert AV is niet
aansprakelijk voor (vermogens‐)schade voortkomend uit het niet juist, niet tijdig of niet naar verwachting functioneren van haar
apparatuur of haar medewerkers. Mocht er in enig geval toch een schadevergoeding of compensatie worden overeengekomen dan
is deze te allen tijden beperkt tot het ter zake van de betreffende levering overeengekomen huurbedrag, zoals gespecificeerd in de
offerte.

Creatief eigendom

Alle gepresenteerde creatieve en technische ideeën, concepten en interpretaties blijven te allen tijde eigendom van Klundert AV.
Derhalve is op alle door Klundert AV verstrekte tekeningen, visuele presentaties en beschrijvingen copyright van toepassing en is het
niet toegestaan deze te gebruiken, te vermenigvuldigen, te wijzigen of aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming
van Klundert AV.

Algemeen

Deze verhuurvoorwaarden van Klundert AV gevestigd te Oisterwijk zijn weergegeven in een op de praktijk toegespitste formulering.
In gevallen waarin deze voorwaarden geen of niet voldoende duidelijkheid verschaffen gelden de Algemene Voorwaarden van
Klundert Muziek B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg. Op uw verzoek wordt u daarvan een exemplaar
toegezonden of u kunt deze downloaden van onze website www.klundertav.nl

Klik hier om de algemene voorwaarden van Klundert Muziek B.V. te downloaden